DOCUMENT DE COMPROMÍS

CATALÁN

“ Reptes i Oportunitats per a la Generació i Transmissió del Coneixement Gastronòmic-Científic Aplicat a les Escoles de Cuina”

Reunits a Barcelona, una comissió d’experts d’Escoles de Cuina sota la coordinació de Rafa Llin (Dep. Educació Generalitat de Catalunya) en el marc de la 4a edició del Science & Cooking WorldCongress Barcelona que s’ha celebrat a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona del 13 al 15de novembre de 2023.

ACORDEM

Redactar aquest document de compromís, lligat al Congrés (annex al Manifest «Scientific Gastronomy Barcelona 2019»), dirigit al sector econòmic de l’alimentació, la distribució i la gastronomia, a l’administració pública, als responsables educatius i a la societat en general. El propòsit és establir tasques acordades que recolzin la gastronomia com a instrument social.

Tasques acordades

 1. Gastronomia Científica a la Formació
  • La gastronomia científica ha de considerar-se una formació independent. S’ha de relacionar amb la formació actual com una nova disciplina a la Formació Professional. Això requereix la formació del professorat i l’adequació de les aules.
 2. Requisits de Titulació i Contractació:
  • S’han d’establir requisits de titulació per a treballs relacionats amb el sector. Els empresaris han de contractar personal segons la seva titulació i pagar salaris d’acord ambacords col·lectius.
 3. Paper de la Formació Professional de Gastronomia
  • La formació professional de gastronomia ha de ser referent per fomentar la cultura del bon menjar, crear hàbits alimentaris saludables, transmetre coneixements gastronòmics i ser inclusiva socialment.
 4. Digitalització i Motivació de l’Alumnat:
  • La digitalització dels sectors productius motiva a l’alumnat. La gamificació i la digitalització de processos productius contribueixen a les competències de futurs professionals.
 5. Projecte Comú entre Escoles, Universitats i Empreses: 
  • Es proposa un projecte comú entre escoles de gastronomia, universitats i empreses de la indústria alimentària per aplicar avenços científics al consum gastronòmic.

Conclusió: Aquest document i suggereix àrees de millora i desenvolupament per a futures edicions.

4 SCWC Barcelona, 15 de novembre de 2023.

 

CASTELLANO 

DOCUMENTO DE COMPROMISO

“Retos y Oportunidades para la Generación y Transmisión del Conocimiento Gastronómico-Científico Aplicado a las Escuelas de Cocina”

Reunidos en Barcelona una comisión de expertos de Escuelas de Cocina bajo la coordinación de Rafa Llin (Dep. Educació Generalitat de Catalunya) en el marco de la 4t edición del Science & Cooking World Congress Barcelona que se ha celebradoen el Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona del 13 al 15 de noviembre del 2023.

Acordamos

Redactar este documento de compromiso, ligado al Congreso (anexo al Manifiesto” Scientific Gastronomy Barcelona 2019”), dirigido al sector económico de la alimentación, la distribución y la gastronomía, a la administración pública, a los responsables educativos y a la sociedad en general. El propósito es establecer tareas acordadas que respalden la gastronomía como instrumento social.

Tareas Acordadas

 1. Gastronomía Científica en la Formación Profesional:
  • La gastronomía científica debe considerarse una formación independiente. Se debe relacionar con la formación actual como una nueva disciplina en la Formación Profesional. Esto requiere la formación del profesorado y la adecuación de las aulas.
 2. Requisitos de Titulación y Contratación:
  • Se deben establecer requisitos de titulación para trabajos relacionados con el sector. Losempresarios deben contratar personal según su titulación y pagar salarios de acuerdo conacuerdos colectivos.
 3. Rol de la Formación Profesional de Gastronomía:
  • La formación profesional de gastronomía debe ser referente para fomentar la cultura del buen comer, crear hábitos alimenticios saludables, transmitir conocimientos gastronómicosy ser inclusiva socialmente.
 4. Digitalización y Motivación del Alumnado:
  • La digitalización de los sectores productivos motiva al alumnado. La gamificación y la digitalización de procesos productivos contribuyen a las competencias de futuros profesionales.
 5. Proyecto Común entre Escuelas, Universidad y Empresas:
  • Se propone un proyecto común entre escuelas de gastronomía, universidades y empresas de la industria alimentaria para aplicar avances científicos al consumogastronómico.

Conclusión: Este documento sugiere áreas de mejora y desarrollo para futuras ediciones.

4 SCWC Barcelona, 15 de noviembre de 2023.

 

ITALIANO 

DOCUMENTO DI IMPEGNO

“Sfide e Opportunità per la Generazione e la Trasmissionedella Conoscenza Gastronomica-Scientifica Applicata alle Scuole di Cucina”

Riuniti a Barcellona una commissione di esperti delle Scuole di Cucina sotto la coordinazione di Rafa Llin (Dep. Educació Generalitat de Catalunya) nel contesto della 4ª edizione dello Science & Cooking WorldCongress Barcelona, tenutosi nell’Edificio Histórico dell’Università di Barcellona dal 13 al 15 novembre 2023. 

Concordiamo

Di redigere questo documento di impegno, legato al Congresso (allegato al Manifesto «Scientific Gastronomy Barcelona 2019»), rivolto al settore economico dell’alimentazione, della distribuzione e della gastronomia, all’amministrazione pubblica, ai responsabili educativi e alla società in generale. L’obiettivo è stabilire compiti concordati che sostengano la gastronomia come strumento sociale.

Compiti Concordati

 1. Gastronomia Scientifica nella Formazione Professionale:
  • La gastronomia scientifica deve essere considerata una formazione indipendente. Deve essere correlata alla formazione attuale come una nuova disciplina nella FormazioneProfessionale. Ciò richiede la formazione del corpo docente e l’adeguamento delle aule.
 2. Requisiti di Laurea eAssunzione:
  • Devono essere stabiliti requisiti di laurea per lavori correlati al settore. Gli imprenditori devono assumere personale in base alla loro laurea e pagare salari in conformità con gliaccordi collettivi.
 3. Ruolo della Formazione Professionale in Gastronomia:
  • La formazione professionale in gastronomia deve essere un punto di riferimento per promuovere la cultura del buon cibo, creare abitudini alimentari salutari, trasmettere conoscenze gastronomiche e essere inclusiva socialmente.
 4. Digitalizzazione e Motivazione degli Studenti:
  • La digitalizzazione dei settori produttivi motiva gli studenti. La gamification e ladigitalizzazione dei processi produttivi contribuiscono alle competenze dei futuriprofessionisti.
 5. Progetto Comune tra Scuole, Università e Aziende:
  • Si propone un progetto comune tra scuole di gastronomia, università e aziende del settore alimentare per applicare progressi scientifici al consumo gastronomico.

Conclusione: questo documento suggerice aree di migliogramento e scviluppo per future edizioni.

4 SCWC Barcelona, 15 de novembre 2023.